Zmarł ojciec. Zostawił same długi. Co zrobić, żeby nie musieć ich spłacać?

Oświadczenie o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Brak oświadczenia spadkobiercy w terminie określonym wyżej jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z mocy prawa.
Oświadczenie o odrzuceniu spadku można złożyć przed sądem lub przed notariuszem. Z przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku notariusz sporządza protokół w formie aktu notarialnego, który przesyła do sądu spadku wraz z załącznikami. Załącznikiem do protokołu będzie odpis aktu zgonu spadkodawcy albo prawomocne orzeczenie sądowe o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu.

Spadkodawca pozostawił testament. Co to zmienia?
Spadkobierca powołany do spadku zarówno z mocy testamentu, jak i z mocy ustawy może spadek odrzucić jako spadkobierca testamentowy, a przyjąć spadek jako spadkobierca ustawowy. Reguła ta znajdzie zastosowanie tylko wtedy, gdy wskutek odrzucenia spadku przez spadkobiercę testamentowego dojdzie do dziedziczenia z ustawy. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania w sytuacji, gdy spadkodawca rozrządził w testamencie tylko częścią spadku. W takich okolicznościach spadkobierca testamentowy, który uczestniczy w dziedziczeniu ustawowym pozostałej części spadku, zachowuje pełną swobodę w kwestii przyjęcia lub odrzucenia spadku z obu tytułów.

Jakie skutki prawne wywołuje złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku?
Raz złożonego oświadczenia o odrzuceniu spadku nie można zmienić ani odwołać. Pociąga za sobą definitywne skutki w odniesieniu do spadku dziedziczonego po danym spadkodawcy. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a prawa do spadku, które przysługiwałyby mu, gdyby go nie odrzucił przechodzą na jego zstępnych.

Co w sytuacji, gdy powołanym do dziedziczenia jest małoletni?
Rodzic powinien złożyć wniosek do sądu rodzinnego o zezwolenie na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego dziecka. Po otrzymaniu prawomocnego postanowienia, powinien stawić się w kancelarii notarialnej i poprosić o sporządzenie protokołu, zgodnie z którym odrzuci spadek po zmarłym w imieniu małoletniego.

Skąd wynika taka procedura?
Zgodnie z polskim prawem odrzucenie spadku w imieniu małoletniego jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd majątkiem dziecka. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, iż do takich czynności niezbędne jest zezwolenie sądu opiekuńczego, a czynność prawna dokonana bez takiej zgody jest nieważna. W związku z tym obligatoryjne jest uprzednie uzyskanie sądowego zezwolenia na odrzucenie spadku w imieniu małoletniego.

Ile to kosztuje?
Za sporządzenie protokołu z przyjęcia oświadczenia o odrzuceniu spadku notariusz pobierze kwotę 50 zł + 23%.