Świadectwo charakterystyki energetycznej a umowa sprzedaży

Wraz z datą wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, to jest od 28 kwietnia 2023 roku osoby zamierzające sprzedać budynek, lokal czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu muszą liczyć się z nowym obowiązkiem jakim jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej.

Kogo właściwie dotyczy nowy obowiązek ?

W myśl art. 3 ww. ustawy właściciele oraz zarządcy budynków lub ich części, a także osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przy sporządzaniu aktu notarialnego dokumentującego umowę sprzedaży zobligowani będą do przekazania nabywcy oryginału świadectwa charakterystyki energetycznej przedmiotowego budynku lub jego części.        

Świadectwo to przekazać będą musieli nie tylko nabywcom a także najemcom budynku lub lokalu, którego dotyczyć będzie umowa sprzedaży bądź najmu. 

Tylko w przypadku umowy najmu, wyżej wskazane osoby, zobowiązane będą do przekazania najemcy kopii omawianego świadectwa (jeśli sporządzone zostało w formie papierowej) lub wydruku świadectwa (jeśli sporządzono je w formie elektronicznej).

A co jeżeli wykorzystujemy budynek czy lokal na własny użytek?

Zaznaczyć należy, iż posiadanie omawianego świadectwa wymagane jest jedynie w przypadku, gdy dana część budynku lub cały budynek ma zostać zbyty na podstawie umowy sprzedaży lub wynajęty.

Nie jest zaś wymagane w przypadku, gdy wykorzystywany jest on przez właściciela lub zarządcę na własny użytek.

Co w przypadku, gdy zbywający nie przekaże świadectwa?

Należy odnotować, iż ani nabywca, ani najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania odpowiedniego świadectwa, jego kopii czy wydruku.

Uwaga ! Zgodnie z nowymi przepisami, od 28 kwietnia 2023 roku notariusz zobligowany będzie do odnotowania w akcie notarialnym faktu przekazania przez stronę zbywającą odpowiedniego świadectwa charakterystyki energetycznej.

W przypadku, gdy nie wywiąże się ona z tego obowiązku, notariusz pouczy ją o karze grzywny, jaką ustawa przewiduje za jego niewykonanie. Czyn taki stanowić będzie bowiem wykroczenie, które rozpoznane zostaje na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Czym właściwie jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, w którym określa się zapotrzebowanie na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub jego części. Chodzi tu o energię zużywaną na potrzeby ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej pozwala wskazać koszty energii niezbędnej dla funkcjonowania budynków mieszkalnych, usługowych i publicznych oraz wpływ jej zużywania na środowisko naturalne. Dzięki niemu właściciel, najemca lub użytkownik będzie mógł określić roczne zapotrzebowanie na energię oraz jej potencjalny koszt.

Co zawiera świadectwo charakterystyki energetycznej?

  Omawiany dokument powinien zawierać m.in.:

  • szczegółowe dane identyfikacyjne budynku lub jego części,
  • charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku,
  • zalecenia określające zakres i rodzaj robót budowlano-instalacyjnych, które poprawią charakterystykę energetyczną budynku lub jego części,
  • objaśnienia oraz informacje dodatkowe

Wzór dokumentu dostępny jest online (link). 

Jak długo ważne jest świadectwo charakterystyki energetycznej?

Należy także pamiętać, iż świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne przez okres 10 lat licząc od daty jego sporządzenia. Przed upływem tego okresu dokument należy jednak odnowić.

Świadectwa przekazane przed dniem wejścia w życie ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone. Dodatkowo, w przypadku, gdy w budynku zostaną przeprowadzone prace budowlano-instalacyjne, które mogą wpłynąć na zmianę jego charakterystyki energetycznej (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku), konieczna będzie wcześniejsza aktualizacja dokumentu.

Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Dzięki wykazowi osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej (link)  każdy może sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do jego sporządzania.

W wykazie znajdują się następujące informacje:

  • imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontroli
  • numer jej uprawnień budowlanych (jeśli je posiada)
  • numer wpisu
  • datę wpisu

W celu uzyskania dalszych informacji  zapraszamy do kontaktu z Kancelarią.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.