Dokumenty

Przed dokonaniem czynności notarialnej zachęcamy do rozmowy z Notariuszem. Umożliwi ona zweryfikowanie posiadanych dokumentów bądź ustalenie jakie dokumenty należy dostarczyć do przygotowania czynności notarialnych.

Do przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczy złożyć kopie bądź skany wymaganych dokumentów, natomiast oryginały okazać lub przedłożyć przy podpisywaniu aktu notarialnego. Rodzaj wymaganych dokumentów do sporządzenia czynności notarialnej, zależy od jej charakteru.

Niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej Notariusz udziela bezpłatnie.

Niezbędne dane

Do sporządzenia aktu notarialnego niezbędnymi danymi każdej ze stron są: imiona, nazwiska, imiona rodziców, serie i numery dokumentów tożsamości, PESEL, NIP, stan cywilny, adres zamieszkania;
a w przypadku osób prawnych – pełna nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby, umowa spółki.

Niezbędne dokumenty do przeprowadzenia czynności notarialnych

 1. dane stron umowy: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania, stan cywilny,
  – przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa,
  – przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – oryginał umowy majątkowej małżeńskiej,
 2. cena sprzedaży, termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży, informacja o danym zadatku/zaliczce, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana cena, termin wydania lokalu,
 3. numer księgi wieczystej lokalu oraz podstawa prawna jego nabycia, np. akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu,
 4. zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy stwierdzające, czy nieruchomość położona jest w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji (dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rzeszowa nie jest wymagane),
 5. zaświadczenie o braku zaległości z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych (wydane przez właściwą spółdzielnię mieszkaniową lub zarządcę nieruchomością)
 6. zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy (dla Miasta Rzeszowa – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1)
 7. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 8. w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego i warunkiem wypłaty kredytu jest ustanowienie na nieruchomości hipoteki – umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu i wyrażeniu zgody na ustanowienie hipoteki stanowiące załącznik do wniosku wieczystoksięgowego,
 1.  dane stron umowy: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania, stan cywilny,
  – przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa,
  – przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – oryginał umowy majątkowej małżeńskiej,
 2. wartość rynkowa przedmiotu darowizny, termin wydania lokalu,
 3. numer księgi wieczystej lokalu oraz podstawa prawna jego nabycia, np. akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu,
 4. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku.
 1. dane stron umowy: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania, stan cywilny,
  – przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa
  – przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – oryginał umowy majątkowej małżeńskiej
 2. cena sprzedaży, termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży, informacja o danym zadatku/zaliczce, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana cena, termin wydania lokalu.
 3. podstawa prawna nabycia, np. przydział, akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu.
 4. zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową stwierdzające o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją o położeniu i powierzchni lokalu oraz o braku zaległości w opłatach wraz z informacją o księdze wieczystej dla ww. prawa (jeśli jest prowadzona).
 5. zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy stwierdzające, że w lokalu nikt nie jest zameldowany na pobyt stały lub czasowy (dla Miasta Rzeszowa – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Okrzei 1).
 6. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku.
 7. do założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego prawa potrzebne są:
  – zaświadczenie do założenia księgi wieczystej wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
  – wypis z rejestru gruntów dla działki/działek pod budynkiem przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
  – wyrys z mapy ewidencyjnej z usytuowaniem budynku na gruncie przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej
 1. dane stron umowy: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania, stan cywilny,
  – przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa,
  – przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – oryginał umowy majątkowej małżeńskiej
 2. termin wydania lokalu,
 3. podstawa prawna nabycia, np. przydział, akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu,
 4. zaświadczenie wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową stwierdzające o przysługującym prawie do lokalu wraz z informacją o położeniu i powierzchni lokalu oraz o braku zaległości w opłatach, wraz z informacją o księdze wieczystej dla ww. prawa (jeśli jest prowadzona)
 5. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 6. do założenia księgi wieczystej dla spółdzielczego prawa potrzebne są:
  – zaświadczenie do założenia księgi wieczystej wydane przez Spółdzielnię Mieszkaniową,
  – wypis z rejestru gruntów dla działki/działek pod budynkiem przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej,
  – wyrys z mapy ewidencyjnej z usytuowaniem budynku na gruncie przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej
 1. dane stron umowy: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania, stan cywilny,
  – przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa,
  – przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – oryginał umowy majątkowej małżeńskiej,
 2. cena sprzedaży, termin i sposób zapłaty ceny sprzedaży, informacja o danym zadatku/zaliczce, a także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana cena, termin wydania nieruchomości,
 3. numer księgi wieczystej nieruchomości oraz podstawa prawna jej nabycia, np. akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu,
 4. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (wymagany zawsze) oraz wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujący sprzedawane działki (wymagany m.in. w przypadku: sprostowania działu I-O, założenia nowej księgi wieczystej itp. ),
  – dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rzeszowa – GODGIK, Wydział Geodezji – ul. Kopernika 15,
  – dla nieruchomości położonych na terenie powiatu rzeszowskiego – PODGIK, ul. Bernardyńska 7,
  – dla pozostałych nieruchomości – starosta właściwy dla położenia nieruchomości,
  w przypadku podziału nieruchomości:
  – mapa z projektem podziału nieruchomości,
  – ostateczna decyzja Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości
  – wypis z rejestru gruntów na działki powstałe po podziale – przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej
 5. zaświadczenie określające przeznaczenie działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub zaświadczenie o braku takiego planu
  – dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rzeszowa – Wydział Architektury ul. Kopernika 15,
  – dla pozostałych nieruchomości – Urząd Miasta/Gminy właściwy dla położenia nieruchomości,
 6. zaświadczenie stwierdzające, czy nieruchomość położona jest w obszarze rewitalizacji lub specjalnej strefy rewitalizacji
  – dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rzeszowa nie jest wymagane,
  – dla pozostałych nieruchomości – Urząd Miasta/Gminy właściwy dla położenia nieruchomości,
 7. zaświadczenie stwierdzające, czy działka  jest objęta uproszczonym planem urządzania lasu w myśl art. 19 ust. 2 ustawy o lasach i czy została dla ww. działki wydana decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach
  – dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rzeszowa – Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Rynek 7,
  – dla nieruchomości położonych na terenie powiatu rzeszowskiego – Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Grunwaldzka 15,
  – dla pozostałych nieruchomości – starosta właściwy dla położenia nieruchomości,
 8. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku,
 9. w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego i warunkiem wypłaty kredytu jest ustanowienie na nieruchomości hipoteki – umowa kredytowa oraz oświadczenie banku o udzieleniu kredytu i wyrażeniu zgody na ustanowienie hipoteki stanowiące załącznik do wniosku wieczystoksięgowego,
 1. dane stron umowy: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania, stan cywilny,
  – przy zawieraniu umowy przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa,
  – przy rozdzielności majątkowej małżeńskiej – oryginał umowy majątkowej małżeńskiej,
 2. termin wydania nieruchomości,
 3. numer księgi wieczystej nieruchomości oraz podstawa prawna jej nabycia, np. akt notarialny, akt poświadczenia dziedziczenia, prawomocne orzeczenie sądu,
 4. wypis z rejestru gruntów przeznaczony do dokonywania wpisów w księdze wieczystej (wymagany zawsze) oraz oraz wyrys z mapy ewidencyjnej obejmujący zbywane działki (wymagany m.in. w przypadku: sprostowania działu I-O, założenia nowej księgi wieczystej itp. ),
  – dla nieruchomości położonych na terenie Miasta Rzeszowa – GODGIK, Wydział Geodezji – ul. Kopernika 15,
  – dla nieruchomości położonych na terenie powiatu rzeszowskiego – PODGIK, ul. Bernardyńska 7,
  – dla pozostałych nieruchomości – starosta właściwy dla położenia nieruchomości,
  w przypadku podziału nieruchomości:
  – mapa z projektem podziału nieruchomości,
  – ostateczna decyzja Wójta, Burmistrza, Prezydenta Miasta zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości
  – wypis z rejestru gruntów na działki powstałe po podziale – przeznaczony do wpisu w księdze wieczystej,
 5. zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego stwierdzające, że podatek od spadków i darowizn został zapłacony lub że nabycie jest zwolnione od podatku albo że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia – w sytuacji, gdy:
  – nabycie nastąpiło w drodze spadku lub zasiedzenia,
  – nabycie nastąpiło w drodze darowizny, polecenia darczyńcy, nieodpłatnego zniesienia współwłasności i zachowku po dniu 01 stycznia 2007 roku.
 1. dane stron umowy: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania,
 2. stan cywilny – gdy umowa jest zawierana przed zawarciem małżeństwa
 3. odpis aktu małżeństwa,
 4. wypis zawartej przez Strony umowy majątkowej,
 1. dane spadkobierców: imię, drugie imię, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania,
 2. dane dotyczące spadkodawcy: imię, drugie imię, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zwykłego pobytu (adres zamieszkania),
 3. anulowany dowód osobisty spadkodawcy bądź zaświadczenie o numerze ewidencyjnym PESEL (wydane przez Urząd Miasta/Gminy)
 4. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 5. odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, którzy noszą nazwisko spadkodawcy lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy noszą inne nazwisko niż spadkodawca,
 6. numery ksiąg wieczystych dla nieruchomości, które wchodzą w skład spadku po spadkodawcy,
 7. testament (jeśli został sporządzony)
 1.  dane testatora: imię, drugie imię, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania,
 2. dane osób powoływanych do spadku – imię, drugie imię, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, PESEL,
 3. w przypadku zapisu zwykłego lub windykacyjnego – dane przedmiotu zapisu,
 1. dane mocodawcy: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania, stan cywilny,
 2. dane pełnomocnika: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania,
 3. informacja dotycząca zakresu pełnomocnictwa,
 1. dane wspólników: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania,
 2. informacje dotyczące postanowień umowy spółki: firma, siedziba, kapitał zakładowy, ilość oraz wartość udziałów wraz ze sposobem ich objęcia (pokrycia), przedmiot działalności spółki, skład organów spółki,
 1. dane najemcy: imię, drugie imię, imiona rodziców, PESEL, nr dowodu tożsamości i data ważności, adres zamieszkania, stan cywilny,
 2. umowa najmu okazjonalnego,
 3. numer księgi wieczystej wynajmowanego lokalu,
 4. oświadczenie o lokalu zastępczym podpisane przez właściciela / wszystkich współwłaścicieli tego lokalu.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.