Wynagrodzenie i Opłaty

Wynagrodzenie Notariusza zwane taksą notarialną określone jest indywidualnie ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności.

Na koszty dokonania czynności notarialnej składają się nie tylko taksa pobierana przez Notariusza powiększona o podatek od towarów i usług (VAT). Notariusz pobiera przy dokonywanych czynnościach podatki, w tym podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn oraz opłaty sądowe, które następnie przekazywane są na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Oryginał aktu notarialnego przechowywany jest w Kancelarii przez 10 lat od jego sporządzenia, a następnie przekazywany na przechowanie do archiwum ksiąg wieczystych właściwego sądu rejonowego. Stronom tego aktu wydawane są jego „wypisy”, czyli dokumenty będące dosłownym powtórzeniem oryginału i mające moc prawną oryginału.

W celu indywidualnego ustalenia taksy notarialnej oraz łącznej wysokości wszystkich opłat za konkretną czynność notarialną prosimy o kontakt z Kancelarią.

Zwolnienie


Jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny ,może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego – właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania – o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, iż zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez stronę czynności notarialnej, a za stronę zwolnioną od ponoszenia wynagrodzenia za dokonaną czynność notarialną wynagrodzenie ponosi Skarb Państwa.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.